Bibliografi

Bibliografia Kombëtare e Librit që botohet në Republikën e Shqipërisë

Kjo bibliografi regjistron sipas skemës së KDU të gjitha materialet e botuara në formë libri që sigurohen nëpërmjet ligjit të ekzemplarit të detyruar. Botimi është tremujor. Është i pajisur me treguesit e autorëve, të përkthyesve, të personave për të cilët është shkruar, treguesin gjeografik, të shtëpive botuese, lëndor (sistematik) dhe atë të titujve të librave. Përshkrimi bibliografik dhe treguesit ruajnë të njëjtën mënyrë përshkrimi si edhe katalogu përmbledhës në bazën e të dhënave të institucionit.