Bibliografi

Bibliografia Kombëtare e Republikës së Shqipërisë – artikujt e periodikut shqiptar

Kjo bibliografija përdor një skemë të klasifikimit bibliografik me 28 kapituj dhe rreth 150 rubrika. Përshkruan artikujt kryesorë të shtypit, me përparësi historinë, gjeografinë, letërsinë, kulturën dhe artet vendase, studimet albanologjike etj., që për nga tematika dhe trajtimi ruajnë karakter të qëndrueshëm, analitik e studimor. Kjo bibliografi është e pajisur me treguesit e autorëve, të personave për të cilët është shkruar, treguesin gjeografik, të titujve të librave të analizuar dhe prej vitit 2006 edhe me treguesin lëndor (ky i fundit shërbehet vetëm nëpërmjet rrjetit kompiuterik).