Bibliografi

ALBANICA

Bibliografia me vëllime “Albanica” përfshin veprat e botuara në shek. XV-XIX si dhe dorëshkrimet e këtyre shekujve që trajtojnë tërësisht ose pjesërisht probleme historike, etnografike, gjuhësore etj. për Shqipërinë dhe shqiptarët. Po kështu në këtë seri bibliografike përfshihen edhe hartat e vjetra, në të cilat paraqiten edhe trojet shqiptare.

Vëllimi I i kësaj bibliografie pasqyron botimet e viteve 1400-1799, ndër të cilat edhe ato të Voskopojës dhe disa kodikë të shek. VI-XIV që ndodhen në Arkivin e Shtetit. Është botuar në vitin 1965 dhe ribotuar i ripunuar e i zgjeruar më 1998; vëllimi II përfshin botimet e viteve 1800-1850 dhe është botuar në vitin 1987; vëllimi III me botime të viteve 1850-1900 është gati për botim. Ndërkohë është duke u punuar për vëllimin IV, ku do të pasqyrohen botimet e viteve 1900-1912.

Seria bibliografike “Albanica” jep në mënyrë të përmbledhur përmbajtjen e veprave në shqip me përkthim në anglisht. Është e pajisur me tregues alfabetik, lëndor, gjeografik dhe të personave për të cilët flitet në vepra. Po kështu, në të janë pasqyruar edhe ilustrimet dhe hartat që gjenden në veprat e përshkruara e që kanë të bëjnë me shqiptarët dhe territoret e tyre. Çdo njësi bibliografike shoqërohet edhe me numrin e vendit në fond.