Bibliotekonomi

Revista ''Bibliothecae''

 

Revista e përvitshme shkencore-metodike Bibliothecae është organ i Bibliotekës Kombëtare. Ajo pasqyron politikat kulturore kombëtare; legjislacionin në fushën e bibliotekave; përvojën kombëtare dhe botërore në fushën e librit, trashëgimisë kulturore dhe bibliotekave; zhvillimet në fushën e bibliotekonomisë; veprimtaritë shkencore, kulturore dhe metodike të bibliotekave etj.

Tematika e revistës trajtohet në rubrika të përhershme, të cilat lidhen me drejtimet kryesore të veprimtarisë bibliotekare.

Këto rubrika janë:

  • Histori e librit dhe e shtypit;
  • Botime;
  • Figura të albanologjisë;
  • Bibliotekonomi;
  • Terminologji;
  • Lexime të rekomanduara;
  • Dokumente;
  • Informime (veprimtari kombëtare dhe ndërkombëtare);
  • Projekte të reja.

Në revistë botohen studime dhe artikuj mbi historinë e librit dhe shtypit shqiptar e botëror, fondet me vlera të rralla, figura të shquara të albanologjisë; studime dhe artikuj me karakter akademik-shkencor, të cilët trajtojnë probleme konceptuale që lidhen me pozicionin, rolin, dhe detyrat e bibliotekave si institucione të rëndësishme informuese, kulturore dhe shkencore, strategjinë e zhvillimit të tyre. Botohen gjithashtu shkrime që trajtojnë probleme të veprimtarisë bibliotekare që kanë të bëjnë me proceset e brendshme bibliotekare dhe shërbimin ndaj lexuesit; zbatimin e standardeve ndërkombëtare në bibliotekonomi, aplikimin e teknologjisë informatike në biblioteka etj.; shkrime që merren me probleme të formimit dhe të trajnimit të bibliotekarëve; shkrime mbi ecurinë e projekteve në të cilat BK është bashkërenduese ose palë; shkrime mbi përvojën e përparuar të bibliotekave të vendeve të ndryshme.

Në revistë botohen edhe dokumente (ligje, akte nënligjore, rezoluta, manifeste etj.) të karakterit kombëtar apo ndërkombëtar që lidhen me librin, bibliotekat apo trashëgiminë kulturore; informime për veprimtari të ndryshme bibliotekare brenda apo jashtë vendit; informime nga veprimtari shkencore-kulturore, si : ekspozita, seminare, simpoziume kombëtare dhe ndërkombëtare, promovime botimesh, të organizuara nga BK apo biblioteka tjera të sistemit bibliotekar kombëtar; përkthime nga literatura e huaj e bibliotekonomisë ; recensione botimesh të fushës së bibliotekonomisë, bibliografisë, trashëgimisë kulturore, arkivistikës; terminologji bibliotekare etj.

Artikujt e rubrikave shoqërohen edhe me një përmbledhje në anglisht.