Bibliotekonomi

AKTET E KONFERENCËS SË SHKENCËS SË BIBLIOTEKAVE DHE INFORMACIONIT