Bashkëveprim ndërkombëtar

Marrëdhëniet ndërkombëtare

Nëpërmjet Sektorit të Marrëdhënieve Ndërkombëtare e Publike BKSh mban dhe kryen marrëdhënie dy dhe shumëpalëshe me bibliotekat dhe institucionet e tjera homologe, si dhe punon për anëtarësimet dhe pjesëmarrjet e veta në veprimtaritë e organizatave ndërkombëtare.

BKSh është anëtarësuar në IFLA (International Federation of Library Instituition and Association), CENL (Council of European National Libraries), CDNL (Council of Directors of National Libraries), TEL (The European Library),ELAG (European Library Automation Group), SEENL (South-Eastern European National Libraries) etj. Mbështetur në marrëveshjet dy dhe shumëpalëshe, si dhe në anëtarësimet ndërkombëtare e në lidhjet tradicionale me institucione dhe biblioteka të tjera, BKSh përpiqet të ketë më shumë dhe më mirë bashkëpunim e shkëmbim me vende të tjera. Kontaktet e drejtpërdrejta kanë ardhur duke u çmuar gjithnjë e më shumë, mbasi ato hapin dhe krijojnë mundësi të reja për të gjitha palët.