Funksionet

BKSh është aktualisht insitucioni kryesor bibliotekar i vendit dhe qendër e rëndësishme studimore-kërkimore shkencore. Ajo ka për detyrë të grumbullojë dhe të ruajë të gjithë trashëgiminë kulturore të shkruar të popullit shqiptar. Ka karakter shken­cor dhe njëkohësisht masiv. Ajo është:

 

  • qendër e depozitimit dhe e ruajtjes së botimeve shqip;
  • qendra kryesore bibliografike e vendit;
  • qendër e studimeve në fushën e bibliotekonomisë dhe bibliografisë;
  • qendër e përgatitjes dhe kualifikimit të vijueshëm profesional të personelit bib­­liotekar të vendit;
  • qendër e ruajtjes së botimeve me karakter albano-balkanologjik;
  • agjenci e ISBN-së për botimet shqip.