Agjencia Kombëtare e Bibliografisë

Funksionin si qendër bibliografike e vendit Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë BKSh) e ushtron përmes Sektorit të Bibliografisë Kombëtare. Pranë tij është përqendruar veprimtaria në fushën e bibliografisë.

Nga ky sektor prej vitit 1959 përgatitet dhe publikohet Bibliografia Kombëtare e Librit që botohet në Republikën e Shqipërisë. Kjo bibliografi regjistron sipas skemës së KDU-së të gjitha materialet e botuara në formë libri që sigurohen nëpërmjet ekzemplarit të detyruar (Ligji nr. 8576, datë 3.02.2000 “Për bibliotekat e Shqipërisë”, neni 27, pika b). Botimi tremujor është i pajisur me treguesit e autorëve, të përkthyesve, të personave për të cilët është shkruar, treguesin gjeografik, të shtëpive botuese, lëndor (sistematik) dhe atë të titujve të librave. Treguesit e katër numrave, bashkohen përkatësisht në treguesit vjetorë dhe publikohen në numrin e fundit të çdo viti kalendarik. Përshkrimi bibliografik dhe treguesit ruajnë të njëjtën mënyrë përshkrimi si edhe katalogu elektronik në bazën e të dhënave të institucionit. Mund të shfrytëzohet online në faqen e Bibliotekës Kombëtare në internet.

Në bashkërendim me Sektorin e Albanologjisë dhe Balkanologjisë po përfundon hartimin e Bibliografisë Retrospektive të Librit (1555 – 1958).

Prej vitit 1969 BKSh merr pjesë në botimin bibliografik të UNESCO-s Index Translationum me përkthimet që botohen në Shqipëri. Hartimi i saj realizohet nga ky sektor.

Prej vitit 1961 botohet çdo muaj Bibliografia Kombëtare e Republikës së Shqipërisë – artikujt e periodikut shqiptar . Bibliografia përdor një skemë të klasifikimit bibliografik me 28 kapituj dhe rreth 150 rubrika. Përshkruan artikujt kryesorë të shtypit me përparësi historinë, gjeografinë, letërsinë, kulturën dhe artet shqiptare, studimet albanologjike etj., që për nga tematika dhe trajtimi ruajnë karakter të qëndrueshëm, analitik e studimor. Kjo bibliografi është e pajisur me treguesit e autorëve, të personave për të cilët është shkruar, treguesin gjeografik, të titujve të librave të analizuar dhe prej vitit 2006 edhe me treguesin lëndor (ky i fundit shërbehet vetëm nëpërmjet rrjetit kompiuterik). Edhe kjo bibliografi mund të shfrytëzohet online përmes faqes së Bibliotekës Kombëtare në internet.

Informacioni për shtypin shqiptar para vitit 1961 është i botuar në Bibliografi e artikujve të periodikut shqip (retrospektive). Botimi është vjetor dhe pasqyron sipas viteve shtypin e periudhës 1913 – 1960. Mbetet për t’u punuar për bibliografinë e shtypit të viteve 1848 – 1912.