Qendra e Trajnimit Bibliotekar

Programi
i veprimtarive trajnuese-kualifikuese

 

A. Kurs vjetor me punonjës të BKSh

I. Trajnim bibliotekar bazë

 

- Libri, bibliotekat dhe bibliotekonomia

- Historia botërore e zhvillimit të bibliotekave

- Probleme ligjore dhe etike: liria intelektuale, e drejta për informacion, privacia, mbrojtja e të dhënave, etika profesionale, legjislacioni për bibliotekat

- Bibliotekat para sfidave të epokës së Shoqërisë së Informacionit

- Zhvillimi dhe menaxhimi i koleksioneve bibliotekare

- Burimet e informacionit tradicionale dhe elektronike dhe përdorimi i tyre

- Burimet dhe shërbimet referative

- Puna me projekte: Si përgatitet një projekt

- Katalogimi i materialeve bibliotekare (tradicional dhe i kompjuterizuar): rregullat e përshkrimit të materialeve bibliotekare (ISBD dhe AACR2): teoria dhe praktika e parimeve dhe koncepteve bazë të katalogimit përshkrues dhe lëndor, gjendja aktuale, tendencat; standardet dhe rregullat bazë për katalogimin përshkrues elektronik. Standardet ndërkombëtare, UNIMARC

- Klasifikimi, emërtimet lëndore, indeksimi, tezaurët

- Sistemet e integruara bibliotekare. Automatizimi i bibliotekave

II. Kërkimi dhe përdorimi i burimeve elektronike

- Interneti për fillestarët

- Interneti dhe teknikat e kërkimit

- Përdorimi i burimeve të informacionit në Internet

- Interneti si burim global informacioni, sfera e shërbimeve të disponueshme në Internet, navigimi dhe kërkimi në Internet, motorët e kërkimit, direktoritë dhe portalët, shqyrtimi dhe vlerësimi i website-ve

- Shërbimet e Internetit dhe bibliotekat

- Trajnim për përdorimin e CD-ROM-ëve dhe burimeve të tjera elektronike

- Botimet elektronike

- Arkivimi i të dhënave të ruajtura në kompjuter, probleme të sigurisë

 

 B. Kurs me punonjës të bibliotekave të vendit

- Paraqitja e programit të kursit dhe prezantimi i pjesëmarrësve dhe i bibliotekave të tyre

- Hyrje në bibliotekonomi

- Hyrje në balkano-albanologji

- Legjislacioni në fushën e bibliotekave

- Puna me projekte: Si përgatitet një projekt

- Organizmat ndërkombëtar të librit dhe bibliotekave

- Dokumente të organizmave ndërkombëtare për bibliotekat dhe pronësinë intelektuale (Manifesti i IFLA-s për Internetin (2002), Deklarata për bibliotekat dhe zhvillimet mbështetëse (2002), Deklarata për të ardhmen e Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (2004) etj.)

- Udhëzime të IFLA-s & UNESCO-s për bibliotekat publike

- Manifesi i IFLA-s për bibliotekat shkollore

- Kujtesa e Botës

- Libri, leximi dhe bibliotekat

- Copyright-i dhe bibliotekat

- Menaxhimi i bibliotekës - Rrjeti kombëtar i b-kave

- Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë

- Vizitë në mjediset e BK

- Agjencia Kombëtare Bibliografike

- Agjencia Kombëtare e ISBN-së

- Përfshirja sociale dhe bibliotekat publike

- Biblioteka publike model & Biblioteka publike e Lubjanës (film)

- Bibliotekat universitare/shkollore

- Bibliotekat e veçanta: Biblioteka e Kuvendit të Shqipërisë

- Formimi i bibliotekarëve

- Kualifikimi i vijueshëm bibliotekar

- Historia e bibliotekave si histori e informacionit

- Ndërtimi i shoqërisë së informacionit: një sfidë globale në Mijëvjeçarin e Ri (Deklarata e Gjenevës, 2003)

- Menaxhimi i burimeve të informacionit

- Bibliotekat dhe Shoqëria e Informacionit

- Vlerësimi i shërbimeve bibliotekare

- Shërbimet bibliotekare dhe etika profesionale

- Shërbime të reja bibliotekare: biblioteka lëvizëse (film)

- Teknologjia e Informacionit dhe automatizimi i bibliotekave

- Njohuri të përgjithshme për softe bibliotekare – ADLIB, Win/ISIS

- Konvertimi retrospektiv

- Digjitalizimi i materialeve bibliotekare

- WorldCat, katalogu botëror

- Interneti dhe bibliotekat

- Komunikimi elektronik mes bibliotekave

- Zhvillimi i fondeve

- Menaxhimi i koleksioneve bibliotekare

- Spastrimi i koleksioneve bibliotekar

- Spastrimi i koleksioneve bibliotekare

- Kërkesat funksionale të regjistrimeve bibliografike – IFLA

- Botimet dhe përshkrimi bibliografik

- Katalogimi lëndor