Shkolla kombëtare 2 vjeçare e bibliotekonomisë

PROGRAMI
I SHKOLLËS KOMBËTARE DYVJEÇARE TË BIBLIOTEKONOMISË

 

Lënda


1. Historia e librit dhe e bibliotekave


2. Organizimi i informacionit

 • Koncepte, çështje dhe metoda që lidhen me organizimin dhe menaxhimin e informacionit fizik dhe informacionit të digjituar
 • Paraqitja dhe klasifikimi i informacionit përmes katalogimit, krijimit të metadatave, indeksimit dhe organizimit
 • Struktura dhe shërbime të reja të informacionit në mjedisin e ri digjital.

3. Zhvillimi i koleksioneve bibliotekare

 • Pasurimi i bibliotekës me materiale
 • Sistemimi i materialeve
 • Spastrimi i koleksioneve

4. Katalogimi përshkrues

 • Standardet e përshkrimit bibliografik (ISBD, AACR2, FRBR etj.)
 • Përshkrimi i tipeve të ndryshme të materialeve; Përshkrimi i pjesëve përbërëse

5. Analiza e subjektit

 • Sistemet e klasifikimit
 • Klasifikimi Dhjetor Universal
 • Metodika e përgjithshme e klasifikimit

6. Indeksimi dhe abstrakti

 • Mënyrat e paraqitjes së subjektit të dokumenteve. Gjuha e indeksimit
 • Ndërtimi dhe mirëmbajtja e listave të emërtimeve lëndore dhe tezaurëve. Struktura e tyre

7. Shërbimet referuese dhe informuese

 • Katalogët
  • Llojet e katalogëve dhe hartimi i tyre
 • Bibliografia
  • Objekti i bibliografisë, historiku, metodika e përpilimit të saj
  • Bibliografia kombëtare
  • Llojet e tjera të punimeve bibliografike

8. Shërbimet e bibliotekës ndaj përdoruesve

 • Organizimi i shërbimeve në bibliotekë
 • Shërbimi i huazimit
 • Shërbimet e reja që sjell TIK
 • Metodat e kërkimit dhe statistikat e shërbimeve bibliotekare

9. Menaxhimi i bibliotekës

 • Planifikimi, organizimi, menaxhimi i personelit, drejtimi dhe kontrolli
 • Menaxhimi i ndryshimeve që sjell TIK
 • Sistemi bibliotekar ndërkombëtar dhe organizatat bibliotekare

10. Biblioteka digjitale


11. Teknologjia e informacionit dhe komunikimit

 • Njohuri të përgjithshme mbi Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit
 • Njohuri të përgjithshme për kompiuterin, sistemet operative dhe programet aplikative
 • Rrjetet kompiuterike
 • Njohuri për Internetin dhe postën elektronike. Interneti dhe biblioteka
 • Njohuri mbi sistemet e automatizuar të bibliotekave. Sistemet bibliotekare, WINISIS dhe ADLiB
 • Komunikimi elektronik midis bibliotekave. Standarde, protokolle dhe inisiativa europiane
 • Katalogu i Sherbimit Publik në Rrjet (OPAC)
 • Biblioteka Digjitale
  • Zgjedhja e programit për ndërtimin e BD
  • Ndërtimi i koleksioneve digjitale
  • Pasurimi i koleksioneve me metadata
 • Botimet elektronike

12. Njohuri albano-balkanologjike


13. Ruajtja dhe konservimi i materialeve bibliotekare

 • Përbërja, vetitë dhe dëmtuesit e materialeve bibliotekare
 • Kushtet e ruajtjes së materialeve bibliotekare
 • Elemente të riparimit të tipeve të ndryshme të materialeve

14. Provim praktik ose detyrë kursi

 

Studentët duhet të japin provim për çdo lëndë të programit dhe në mbarim të shkollës pajisen me dëshmi.

 

Person kontakti:

Ederina Demo
Renida Fero

Sektori i Studimeve dhe Kualifikimit