Shkolla Kombëtare e Bibliotekonomisë

PROGRAMI
I SHKOLLËS KOMBËTARE TË BIBLIOTEKONOMISË

 

Lënda


1. Hyrje në shkencën e bibliotekës dhe të informacionit


2. Organizimi i informacionit


3. Zhvillimi i koleksioneve bibliotekare


4. Katalogimi përshkrues


5.Klasifikimi i materialeve bibliotekare


6. Klasifikimi lëndor


7. Shërbimet referuese dhe informuese


8. Shërbimet e bibliotekës ndaj përdoruesve


9. Menaxhimi i bibliotekës


10. Teknologjia e informacionit dhe e komunikimit


11. Biblioteka digjitale


Punim diplome profesionale


 

Njekësit duhet të japin provim për çdo lëndë të programit dhe pasi mbarojnë punimin e diplomës profesionale, pajisen me diplomë.

 

Person kontakti:

Ederina Demo
Renida Fero

Sektori i Studimeve dhe i Kualifikimit