Ligje, rregullore

LIGJ
Nr.9217, datë 8.4.2004

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8576, DATË 3.2.2000 "PËR BIBLIOTEKAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË"

 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI
 I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Në ligjin nr.8576, datë 3.2.2000 "Për bibliotekat në Republikën e Shqipërisë" bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

Neni 1

Në fjalinë e fundit të nenit 2 fjala "të formimit" hiqet.

Neni 2

Shkronjat "a", "c" dhe "ç" të nenit 7 ndryshohen si më poshtë:
"a) të marrë të dhëna për koleksionet e bibliotekës dhe për koleksionet e bibliotekave të tjera nëpërmjet mjeteve të informacionit bibliotekar;
c) të shfrytëzojë koleksionet e bibliotekës dhe të huazojë materiale bibliotekare, sipas rregullores së bibliotekës;
 ç) të huazojë materiale nga bibliotekat e tjera, brenda dhe jashtë vendit, nëpërmjet shërbimit ndërbibliotekar, sipas rregullores së saj.".

Neni 3

Neni 8 ndryshohet si më poshtë:

"Neni 8

E drejta për shërbim dhe informacion bibliotekar sigurohet falas dhe në mënyrë të barabartë për të gjithë përdoruesit e bibliotekave.
Mënyra dhe kushtet e shfrytëzimit të bibliotekës përcaktohen në rregulloret e brendshme, të cilat miratohen nga drejtuesit e bibliotekave. Tarifat për shërbime të veçanta të ofruara në biblioteka përcaktohen sipas legjislacionit në fuqi.".

Neni 4

Pika 1 e nenit 13 ndryshohet si më poshtë:
"l. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve drejton dhe mbikëqyr standardet profesionale në të gjithë rrjetin bibliotekar të vendit nëpërmjet Bibliotekës Kombëtare, si qendër e kualifikimit profesional në nivel kombëtar.".

Neni 5

Neni 14 ndryshohet si më poshtë:
"Neni 14

Pranë Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sporteve funksionon Këshilli Kombëtar i Bibliotekave, si organ këshillimor i ministrit. Këshilli mblidhet jo më rrallë se dy herë në vit.
Këshilli Kombëtar i Bibliotekave përbëhet nga:
- 2 përfaqësues nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, anëtarë;
- 1 përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, anëtar;
- 1 përfaqësues nga Ministria e Pushtetit Vendor dhe e Decentralizimit, anëtar;
- 1 përfaqësues nga Akademia e Shkencave, anëtar;
- 1 përfaqësues nga Shoqata e Punonjësve të Bibliotekave, anëtar;
- 1 përfaqësues nga Biblioteka Kombëtare, anëtar;
- 1 përfaqësues nga bibliotekat publike, anëtar;
- 1 përfaqësues nga bibliotekat e veçanta, anëtar;
- 1 përfaqësues nga bibliotekat universitare, anëtar;
- 1 përfaqësues nga çdo shoqatë botuesish, anëtar;
- 1 përfaqësues nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, anëtar.
Këshilli Kombëtar i Bibliotekave shqyrton çështje që kanë të bëjnë me:
- analizën e gjendjes së sistemit bibliotekar dhe dhënien e rekomandimeve për zhvillimin e tij;
- bashkërendimin e veprimtarive të këtij sistemi, politikat e pasurimit, huazimit ndërbibliotekar, katalogët përmbledhës etj.;
- orientimin e përgatitjes dhe të trajnimit të të gjithë bibliotekarëve;
- rekomandimin e normave dhe të standardeve për zhvillimin e veprimtarisë bibliotekare.
Funksionimi i Këshillit Kombëtar të Bibliotekave përcaktohet në rregulloren e tij të brendshme, e cila miratohet nga Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Në rregullore përcaktohen mënyra e përzgjedhjes së anëtarëve të përfaqësuesve në Këshillin Kombëtar të Bibliotekave, organizimi dhe funksionimi i tij, si dhe mënyra e shpërblimit të anëtarëve.".

Neni 6

Neni 21 ndryshohet si më poshtë:

"Neni 21

“Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve miraton statutet tip të të gjithë sistemit të bibliotekave, si dhe me propozimin e drejtuesit të Bibliotekës Kombëtare miraton statutin e këtij institucioni, me përjashtim të bibliotekave universitare, statuti i të cilave miratohet nga rektori me propozimin e drejtuesit të bibliotekës universitare.
Kontrolli metodik-shkencor dhe standardet teknike të punës, për të gjithë sistemin e bibliotekave, përcaktohen me urdhër të Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sporteve.”.

Neni 7

Në paragrafin e tretë "Bibliotekat publike, vendore" të nenit 26, fjala "vendore" hiqet.

Neni 8

Në nenin 27 bëhen këto ndryshime:
1. Pika 8 ndryshohet si më poshtë:
"8. Drejton, organizon dhe kryen trajnimin dhe kualifikimin e vazhdueshëm profesional të punonjësve të bibliotekave të vendit."
2. Në paragrafin e parë të pikës 11, pas fjalës "e restaurimit" shtohen fjalët "dhe konservimit".

3. Paragrafi i dytë i pikës 11 ndryshohet si më poshtë:
"Biblioteka Kombëtare bën blerje dhe huazime ndërkombëtare të materialit bibliotekar me fondin e veçantë buxhetor, të dhënë çdo vit kalendarik nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve."

Neni 9

Në nenin 28 bëhen këto ndryshime:
1. Fjala "vendore" hiqet.
2. Pika 10 ndryshohet si më poshtë:
"10. Bibliotekat publike, me vendim të Këshillit të Ministrave, sipas propozimit të përbashkët të Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe të Ministrit të Pushtetit Vendor dhe të Decentralizimit, kategorizohen në tri nivele, në varësi të koleksioneve, numrit të përdoruesve dhe të shërbimeve bibliotekare që ofrojnë.".

Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.4220, datë 5.5.2004 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Alfred Moisiu