Sektorët

Sektori i Studimeve dhe i Kualifikimit

Sektori i Kualifikimit dhe Studimeve është krijuar si sektor i Bibliotekës Kombëtare në vitin 1963. Ai ndjek zhvillimet e shkencës së bibliotekonomisë dhe të informacionit bibliotekar dhe standardizimet në këto fusha dhe kujdeset për zbatimin e tyre në sistemin e bibliotekave të vendit.

Në bashkëpunim me sektorët e tjerë të Bibliotekës Kombëtare përgatit manuale dhe udhëzime për organizimin dhe funksionimin e bibliotekave dhe rritjen e nivelit të shërbimit ndaj përdoruesve.

Ofron ndihmë profesionale, konsulencë dhe ekspertizë në shërbim të sektorëve të tjerë të BKSh, të bibliotekave publike dhe të bibliotekave të tjera.

Jep informacion bashkëkohor në fushën e bibliotekonomisë dhe të informacionit.

Në përbërje të këtij sektori janë edhe Shkolla Kombëtare e Bibliotekonomisë dhe Qendra e Trajnimit Bibliotekar.

Shkolla e Bibliotekonomisë funksionon në Bibliotekën Kombëtare që nga viti 1969 dhe zhvillohet pa shkëputje nga puna. Deri në vitin 2006 këtë shkollë e kanë kryer rreth 800 punonjës të bibliotekave të ndryshme të vendit. Për vitet 2006-2008 janë regjistruar 32 punonjës bibliotekash.

Kushtet e pranimit në Shkollën Kombëtare të Bibliotekonomisë janë:

- aplikanti duhet të jetë i punësuar në një bibliotekë

- të ketë kryer arsimin e lartë

- kërkesa e tij të jetë e miratuar nga titullari i institucionit nga i cili ai varet.

Programi i Shkollës Kombëtare të Bibliotekonomisë miratohet nga titullari i Bibliotekës Kombëtare.

Qendra e Trajnimit Bibliotekar u jep punonjësve të sistemit kombëtar të bibliotekave mundësi për të vijuarr kualifikimin e tyre duke ofruar njohuri, informacion dhe teknika bashkëkohore. Ajo plotëson kërkesat për trajnim të të gjithë bibliotekarëve të vendit në fushën e shkencës së bibliotekonomisë dhe të informacionit duke u dhënë mundësi atyre të freskojnë dijet dhe aftësitë profesionale.

Përveç se të jenë punonjës të një biblioteke, pjesëmarrësit që ndjekin kursin njëvjeçar pa shkëputje nga puna, që organizon Qendra e Trajnimit, duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

- të kenë mbaruar studime të larta universitare;

- të kenë kryer Shkollën Kombëtare të Bibliotekonomisë .

Kursi zhvillohet nga janari në dhjetor, dy ditë në çdo muaj. Në përfundim pjesëmarrësit pajisen me certifikatën përkatëse.

Edhe Programi i kurseve që organizon Qendra e Trajnimit Bibliotekar miratohet nga titullari i institucionit.

 

Programi i Shkollës Kombëtare të Bibliotekonomisë