Sektorët

Sektori i Shërbimit dhe i Informacionit

Biblioteka Kombëtare ka rreth 5.000 anëtarë dhe qarkullon rreth 100.000 njësi bibliotekare në vit, ndërkohë që numri i frekuentuesve arrin në 89.000 në vit.

Përdoruesit mund t’i huazojnë materialet ose t’i përdorin në sallat e leximit. Ata mund të orientohen në koleksionet e bibliotekës nëpërmjet katalogut manual dhe atij elektronik

Biblioteka ofron hyrje të lirë në Internet në dy salla leximi dhe në Pikën e Informacionit.

Materialet bibliotekare, si: librat prej vitit 1994, artikujt e periodikut shqip prej vitit 1995 dhe dizertacionet prej vitit 2000 lexuesit mund t’i kërkojnë dhe t’i gjejnë të në katalogun elektronik.

Ka dy fonde materialesh: pjesa kryesore në ndërtesën kryesore dhe një pjesë tjetër në aneksin e Bibliotekës Kombëtare.

Biblioteka ofron shërbim për lexuesin përveç pikës së huazimit, në 6 mjedise leximi:

- Salla e leximit për materialet me vlera të rralla (arkiv, anikuarë, dorëshkrime etj.)

- Salla e leximit “Paolo Petta” me materiale albano-balkanologjike dhe materiale të tjera referuese

- Salla e periodikut

- Këndi Amerikan

- Salla gjermane e leximit

Këto salla ofrojnë materiale referuese si: fjalorë, bibliografi, enciklopedi dhe materiale të tjera sipas fushave të shkencës.

Pika e Informacionit orienton lexuesit në aparatin informativ: si katalogun manual, katalogun elektronik, Internet ose materialet referuese dhe bibliografike.

Sektori i Shërbimit dhe Informacionit organizon huazimin ndërbibliotekar dhe ndjek kthimin e materialeve në fondet tona.

Kryen shërbime fotokpjimi për përdoruesit kundrejt pagesës duke respektuar ligjin e së drejtës së autorit.