Sektorët

Sektori i Mirëmbajtjes së Librit (Restaurim-Libërlidhje)

Biblioteka Kombëtare është qëndra unikale në shkallë kombëtare, ku konservohen dhe restaurohen vlerat e rralla të të gjithë sistemit bibliotekar të vendit. Përmes procesit të restaurimit sektori kryen trajtimin e dokumenteve bibliotekare (libër, periodik, hartë, fotografi etj.).

Gjatë restaurimit realizohen një radhë ndërhyrjesh që mundësojnë që materialet bibliotekare të dëmtuara nga vjetërsia, përdorimi etj. të bëhen të përdorshme dhe të garantojnë sa më shumë jetëgjatësi në koleksionet e bibliotekës.

Puna e sektorit mbështetet në parimet e mëposhtme:

Respektimi i teknikave të vjetra , çka nënkupton përdorimin, sa të jetë e mundur, të

tyre.

Përputhja e lëndëve të reja restauruese dhe konservuese me lëndën që është përdorur

me për relizimin e materialeit bibliotekar që restaurohet, pra përdorimi i lëndëve të reja të mos dëmtojë konservimin e lëndës së origjinës.

Kthyeshmëria. Lëndët e përdorura duhet të hiqen, në qoftë se konstatohet se ato janë të dëmshme.

Vërtetësia e restaurimit. Gjithë restaurimi duhet të kthejë sa me më besnikëri pamjen e dokumentit origjinal.

Dokumentimi i punës restauruese-konservuese për të dëshmuar përmirësimet që ka pësuar dokumenti, për të përshkruar punimet e kryera, të shoqëruara me foto, të cilat tregojnë gjendjen para dhe pas ndërhyrjeve.

Qëllimi kryesor i punës së sektorit është restaurimi i materialeve bibliotekare, kryesisht atyre të vjetra dhe me vlera të rralla, dhe ruajtja e origjinalitetit të tyre. Për të realizuar këtë, pra shtimin e jetëgjatësisë së dokumenteve bibliotekare kryesisht dhe përmirësimin e gjendje fizike të tyre sektori i mirëmbjatjes së librit realizon terapi për restaurimin e letrës me të cilën janë prodhuar njësitë bibliotekare që i nënshtrohen restaurim-konservimit, restaurimin e lidhjes prej lëkure ose pergamene dhe restaurimin e hartave.

Proceset kryesore të punës që kryhen në këtë sektor janë:

- Pastrimi dhe deacidimi ujor.

- Riparimi klasik dhe përforcimi në letër japoneze (letër restaurimi prodhuar me dorë).

- Riparime lidhjesh prej lëkure dhe pergamene.

- Pastrim, trajtim dhe ngjyrosje të lëkurës.

- Laminime të pjesshme.

- Arnime (mbushje me brumë letre).

Punimet që kryhen janë nga më të ndryshmet, që nga riparimet e zakonshme të dokumenteve të shkruara, deri në ribërjen e plotë të veprave të vjetra. Të tilla janë: restaurimi i qosheve, shpinës dhe kapakëve të librit, restaurimi i librave të prekura nga insektet, restaurimi i kapakëve të librave me veshje prej lëkure, restaurimi i librave me veshje pergamene, trajtime të lëkurës me yndyrë, restaurimi i librave të riparuara në mënyrë trashanike, restaurimi i hartave të dëmtuara apo të riparuara me material jo të përshtatshëm etj.

Në rastet kur lidhjet origjinale janë prej materiali të dobët dhe rrezikohen të dëmtohen edhe thjesht nga qëndrimi në raft, pas restaurimit ato futen dosje ose kuti mbrojtëse të posaçme.