Sektorët

Sektori i Informatikës dhe i Teknologjive të Reja

Sektori i Informatikës dhe i Teknologjive të Reja mundëson, drejton dhe organizon integrimin e teknologjisë së informacionit në Bibliotekën Kombëtare. Ai administron dhe kujdeset për funksionimin e mirë të rrjetit informatik në pikëpamjen Hardware dhe Software.

Në vitin 1994 në BKSh u instalua programi CDS/ISIS dhe filloi katalogimi i hyrjeve të reja (libra) nëpërmjet tij. Ky vit shënon fillimet e krijimit të skedarit elektronik. Në vitin 1999 BKSh instaloi një sistem të integruar bibliotekar, sistemin ADLIB. Rrjeti i BK përmban 55 kompiutera.

Tanimë është krijuar baza e të dhënave për botimet shqiptare dhe të huaja, e disertacioneve shkencore, si edhe e artikujve të periodikut shqiptar e të huaj. Kjo bazë të dhënash përmban mbi 325.207 regjistrime bibliografike. Ndërkohë po punohet për konvertimin retrospektiv, pra hedhjen në bazën e të dhënave të ADLIB-it të informacionit bibliografik të hyrjeve të vjetra.