Sektorët

Sektori i Albano-Balkonologjisë

I krijuar si sektor më vete rreth vitit 1965, është një ndër më të rëndësishmit e Bibliotekës Kombëtare dhe qendra më e madhe në vend e përpunimit të informacionit me karakter albanologjik. Detyrat kryesore të këtij departamenti janë:

- Pasurimi i fondit të Albano-Balkanologjisë, antikuarit, dorëshkrimeve, hartave dhe periodikut me literaturë në gjuhë të huaja dhe shqipe për çështje që lidhen me Shqipërinë, shqiptarët dhe trojet e tyre si dhe me vendet e Ballkanit.

- Përshkrimi bibliografik i kësaj literature.

- Klasifikimi i dokumenteve bibliografike sipas Tabelës së klasifikimit dhjetor universal (KDU) dhe përpunimi lëndor i tyre sipas Treguesit të emërtimeve lëndore të BK.

- Pasqyrimi i literaturës albano-balkanologjike në bazën e të dhënave (ADLIB) dhe në skedarët përkatës.

- Vjel, përpunon dhe regjistron në bazën elektronike të të dhënave artikujt shkencorë të periodikut të huaj dhe periodikut shqip të diasporës me karakter albano-balkanologjik.

- Harton dhe boton bibliografi tematike me shënime, ndër më kryesorët është seria "Albanica" (shqip-anglisht).

- Dhënia pëdoruesve e informacionit me karakter albano- balkanologjik.

Në fondin e antikuarit, që përpunohet nga ky sektor, ruhen vepra të rralla të botuara deri në shek. XVIII, midis të cilave edhe veprat e para shqipe në origjinal si dhe veprat e humanistëve shqiptarë Marin Barleti, Marin Beçikemi e Dhimitër Frangu. Në këtë fond ruhen edhe botimet e shek. XVII-XVIII të Voskopojës si dhe shtatë inkunabula, njëra prej të cilave me titull “Epistolae de Conventv Mantvano” e Papa Piut II, shtypur në Milano më 1473, sjell të dhëna të shkurtra me interes për shqiptarët. Pjesa më e madhe e këtyre veprave janë trashëguar nga bibliotekat e familjeve të mëdha shqiptare.

Fondi i dorëshkrimeve përfshin kryesisht dorëshkrime në gjuhët orientale (arabisht, osmanisht dhe persisht), shumica e të cilave janë të kopjuara nga kaligrafë të specializuar në Shkodër, Berat, Elbasan, Vlorë, Tiranë etj. Shumë nga këto dorëshkrime janë trashëguar nga bibliotekat e medreseve, pa përjashtuar bibliotekat e sundimtarëve shqiptarë, sidomos atë të Bushtllinjve të Shkodrës. Të një rëndësie të veçantë janë edhe munsheatet për veprimtarinë e Ali Pashë Tepelenës e të Mustafa Pashë Bushatit, për historinë e qyteteve të Tiranës e të Shkodrës etj. Në këtë fond ruhen vepra të shkruara shqip me alfabet arab të shek. XVII-XIX si dhe një numër i vogël dorëshkrimesh në gjuhët perëndimore, ku veçojmë veprën në dorëshkrim me 6 vëllime të albanologut hungarez Franc Nopça “ Albania. Notizbücher” .

Në fondin e hartave me vlerë të veçantë janë hartat e shek. XVI-XIX të hartografëve të njohur, si: Mercator, Gastaldo, Cantelli, Coronelli, Sanson, Ortello, Konrad, Kiepert etj. në të cilat paraqiten edhe trojet shqiptare.