Sektorët

Sektori i Agjencisë Kombëtare të Numrave Ndërkombëtarë të Standartizuar (ISBN, ISSN, ISMN)

Agjencia Kombëtare e ISBN-së funksionon si strukturë e veçantë, brenda strukturave të shërbimeve publike të Bibliotekës Kombëtare, që nga viti 1997.

Kjo agjenci ushtron veprimtarinë e saj në mbështetje të ligjit nr. 9616, datë 27.09.2006 “Për Librin në Republikën e Shqipërisë”, Kreu VIII “Numri Ndërkombëtar i Standardizuar i Librit (ISBN)”. Pranë saj janë rregjistruar rreth 200 botues (shtëpi botuese, institucione, organizata, shoqata etj.).

Agjencia Kombëtare e ISBN-së

 

  - Pajis me ISBN të gjithë botuesit që ushtrojnë veprimtarinë e tyre brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, për botimet e tyre.

- Përcakton identifikuesit për çdo botues dhe për çdo botim.

- Mban regjistrat e ISBN-së, identifikuesit e botuesve, identifikuesit për çdo botim.

- Njeh botuesit me përdorimin e sistemit të ISBN-së në përputhje me specifikimet e manualit përkatës.

- Dërgon pranë Agjencisë Ndërkombëtare të ISBN-së të gjithë të dhënat e botuesve si dhe identifikuesit e tyre.

 

Regjistrimi pranë Agjencisë Kombëtare të ISBN-së realizohet nëpërmjet lidhjes së një kontrate vjetore midis botuesit dhe Agjencisë, në përputhje me nenin 28 të Ligjit nr. 9616, datë 27.09.2006 “Për Librin në Republikën eShqipërisë”. Për lidhjen e kontratës botuesit duhet të jenë të pajisur me licensë për ushtrimin e veprimtarisë botuese në përputhje me nenin 19 të Ligjit nr. 9616, datë 27.09.2006 “Për Librin në Republikën e Shqipërisë”.

Për marrjen e ISBN-së për çdo botim duhet të paraqitet kërkesë nga ana e botuesit. ISBN-ja i jepet botuesit brenda 24 orëve nga çasti i paraqitjes së kërkesës, duke llogaritur gjithnjë ditët e punueshme

Agjencia Ndërkombëtare e ISBN-së i ka akorduar vendit tonë dy identifikues vendi: 99927 dhe 99943