Sektorët

Sektori i Zhvillimit të Koleksioneve

Koleksionet e bibliotekës pasurohen nëpërmjet ligjit të ekzemplarit të de­ty­ru­ar, shkëmbimit, dhuratave dhe blerjeve.

Politika e pasurimit të BKSh është drejtuar kryesisht në sigurimin e plotësisë së arkivit të botimeve shqip.

Drejtim tjetër i politikës së pasurimit është njohja e botimeve me karakter alba­no­logjik kudo në botë dhe gjetja e rrugëve e mundësive për sigurimin e tyre. Në sajë të ma­rrëdhënieve të shkëmbimit me biblioteka të vendeve të ndryshme, BK është pa­su­ru­ar me materiale me vlerë për fondin e albanologjisë. Duke pasur parasysh dhe natyrën universale të BKSh, ajo përpiqet të sigurojë botime nga të gjitha degët e diturisë të karakterit referativ e informativ dhe që janë me interes për një numër sa më të madh përdoruesish.

Sa i përket raportit midis gjuhëve të literaturës së huaj, deri në vitet ’70 zotëronte gjuha ruse, ndërsa më pas shpërndarja ka ardhur duke u përpjestuar në mënyrë më racionale, drejt zotërimit të gjuhëve perëndimore:, anglisht, frëngjisht, gjermanisht etj.

Ky sektor plotëson mungesat retrospektive. Mban pasqyrën përmbledhëse të hyrjeve dhe daljeve të literaturës nga fondet e bibliotekës. Komisioni i përhershëm i inventarizimitfizik të koleksioneve kryen çdo pesë vjet në mënyrë të vijueshme kontrollin e gjendjes fizike të të gjitha dokumenteve bibliotekare.