Sektorët

Klasifikimi dhe katalogimi

Riorganizimi i fondeve në vitet e para pas Luftës së dytë botërore, njohja e rregullave unike të përshkrimit dhe e tabelave të klasifikimit, diktoi ripunimin e të gjithë literaturës dhe krijimin e e skedarëve alfabetikë e sistematikë. Klasifikimi dhjetor universal (KDU) u vu në zbatim në vitin 1964 dhe vijon të përdoret duke ndjekur të gjitha plotësimet e ndryshimet që i bëhen sistemit nga Federata Ndërkombëtare e Dokumentacionit (FID). KDU është sistemi që aktualisht përdoret në të gjithë rrjetin e bibliotekave në Shqipëri.

Standardet ndërkombëtare të përshkrimit bibliografik (ISBD) dhe Rregullat Anglo-Amerikane të Katalogimit (AACR2), BKSh i vuri në zbatim në vitin 1989. Katalogimi lëndor i literaturës ka filluar në vitin 1995, pas hartimit nga specialistët e BKSH-së të Treguesit të Emërtimeve Lëndore në gjuhën shqipe.

Sot BKSh ka një rrjet të gjerë skedarësh alfabetikë, sistematikë dhe lëndorë për të gjitha llojet e literaturës, si dhe kronologjik e gjeografik për një pjesë të tyre.