Sektorët

Sektori i Katalogimit Retrospektiv Elektronik

Është sektori më i ri në strukturën e BKSh – së, detyra e të cilit është që, përmes konvertimit retrospektiv, të sigurojë informacion elektronik për hyrjet e vjetra, duke krijuar kësisoj mundësinë e shfrytëzimit të pasurisë së trashëgimisë kombëtare të shkruar edhe në mënyrë elektronike.

Biblioteka Kombëtare ka fondet më të pasura dhe më me vlerë në vend, por informacioni bibliografik për një pjesë të konsiderueshme të kësaj trashëgimie nuk është e arritshme në mënyrë elektronike nga përdoruesit. Është pikërisht procesi i konvertimit retrospektiv, që realizon ky sektor, ai që krijon mundësinë e shfrytëzimit me mjetet e teknologjive të reja, përfshirë edhe Internetin, të këtij informacioni.

Disa qindra mijë regjistrime të skedarit manual janë të papasqyruara në katalogun elektronik të BKSh-së. Kështu, vetëm në fondin e arkivit të librit shqip, gjenden mbi 51.000 tituj, që do t’i nënshtrohen procesit të konvertimit retrospektiv në shërbim të kërkesave të përdoruesve të sotëm e të ardhshëm të bibliotekave.

Regjistrimet e përshkrimeve bibliografike në katalogun elektronik kryhen sipas standardeve të katalogimit (rregullat e përshkrimit bibliografik ISBD dhe rregullat anglo-amerikane të katalogimit AACR2). Elementet e përshkrimit që gjenden në skedat ekzistuese manuale gjatë konvertimit organizohen në zona në përshtatje me kërkesat e bazës elektronike të të dhënave, përkatësisht të modulit të katalogimit të sistemit të integruar bibliotekar ADLiB.

Puna e këtij sektori është në funksion të përmirësimit të informacionit dhe shërbimit ndaj përdoruesve, si edhe të zgjerimit të bashkëpununimit ndërbibliotekar, në mënyrëqë këto regjistrime të mbeten në zotërim të publikut dhe të jenë të lexueshme dhe të shkëmbyeshme brenda dhe jashtë vendit.