Shërbimi i ISBN-së

Agjencia Kombëtare e ISBN-së
  • Pajis me ISBN të gjithë botuesit që ushtrojnë veprimtarinë e tyre brenda territorit të Republikës së Shqipërisë për botimet e tyre.
  • Përcakton identifikuesit për çdo botues dhe për çdo botim.
  • Mban regjistrat e ISBN-së, identifikuesit e botuesve, identifikuesit për çdo botim.
  • Njeh botuesit me përdorimin e sistemit të ISBN-së në përputhje me specifikimet e manualit përkatës.
  • Dërgon pranë Agjencisë Ndërkombëtare të ISBN-së të gjithë të dhënat e botuesve si dhe identifikuesit e tyre.

Regjistrimi pranë Agjencisë Kombëtare të ISBN-së realizohet nëpërmjet lidhjes së një kontrate vjetore midis botuesit dhe Agjencisë, në përputhje me nenin 28 të Ligjit nr. 9616, datë 27.09.2006 “Për Librin në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar. Për lidhjen e kontratës botuesit duhet të jenë të pajisur me licensë për ushtrimin e veprimtarisë botuese në përputhje me nenin 19 të Ligjit nr. 9616, datë 27.09.2006 “Për Librin në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar.

Për marrjen e ISBN-së për çdo botim duhet të paraqitet kërkesë nga ana e botuesit, ndërsa në rastet e anullimit njoftimi kryhet simbas formularit tip.Dorëzimi i kopjeve të detyruara simbas formularit tip në zbatim të nenit 47 të Ligjit nr. 9616, dt.27.09.2006 “Për Librin në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar.

Agjencia Ndërkombëtare e ISBN-së i ka akorduar vendit tonë katër identifikues vendi: 99927, 99943, 99956 dhe 9928

 

Për të gjithë përdoruesit e Numrave Ndërkombëtarë Standardë të Librit, Agjencia Kombëtare e ISBN-së në Shqipëri vë në dispozicion "Manualin e përdoruesve të ISBN-së" në gjuhën shqipe.