Përdorimi i materialeve bibliotekarë

Përdorimi i materialeve bibliotekare në sallat e leximit

Lexuesit mund t'i shfrytëzojnë materialet bibliotekare në pesë sallat e leximit. Të gjitha sallat kanë fond ndihmës me fjalorë, enciklopedi e materiale të tjera re­fe­rative sipas profilit të tyre.

Materialet me vlerë të veçantë (arkiv, antikuar, dorëshkrime etj.) shërbehen në sallën e leximit të posaçme për to.