Përdorimi i materialeve bibliotekarë

Përdorimi i materialeve bibliotekare me huazim

Lexuesit mund të huazojnë materiale për t’i përdorur jashtë mjediseve të bibliotekës.