Për përdoruesit

PËR PËRDORUESIT

PJESË NGA RREGULLORJA
“ PËR MBLEDHJEN, MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTJEN SI DHE KONFIDENCIALITETIN E TË DHËNAVE PERSONALE TË PËRDORUESVE
TË BIBLIOTEKËS KOMBËTARE”


Baza ligjore për mbledhjen, mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen si dhe konfidencialitetin e të dhënave personale të përdoruesve të Bibliotekës Kombëtare përbëhet nga kuadri ligjor si më poshtë:


1. Akte kombëtare
    a. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, nenet 15-58;
    b. Ligji Nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i ndryshuar;
    c. Urdhrat, udhëzimet dhe vendimet e Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.


2. Aktet ligjore dhe nënligjore organike për organizimin dhe funksionimin e Bibliotekës Kombëtare:
    a.Ligji Nr. 8576, datë 03.02.2000 “Për bibliotekat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
    b.Ligji Nr. 9616, datë 27.09. 2006 “Për librin në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
    c.Aktet ligjore dhe nënligjore të nxjerra në zbatim të tyre.


3. Akte ndërkombëtare
    a. Deklarata Universale e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut;
    b. Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, amenduar nga Protokolli
        nr.11, hyrë në fuqi më 1 Nëntor 1998;
    c. Direktivat 2002/58/EC dhe 95/46/EC të Këshillit Europian dhe Parlamentit Europian;
    d. Konventa 108 e Këshillit të Europës “Për mbrojtjen e individëve nga Përpunimi Automatik i të
        Dhënave Personale”, ratifikuar me ligjin nr. 9288, datë 7.10.2004;
    e. Protokolli shtesë i Konventës së Këshillit të Europës “Për mbrojtjen e individëve nga Përpunimi
        Automatik i të Dhënave Personale, lidhur me autoritetet mbikëqyrëse dhe lëvizjen ndërkufitare
        të të dhënave personale”, ratifikuar me ligjin nr. 9287, datë 7.10.2004.


Kjo bazë ligjore rregullon mbledhjen, mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen si dhe konfidencialitetin e të dhënave personale të përdoruesve të Bibliotekës Kombëtare, të cilat hidhen në kartelën e çdo përdoruesi dhe në bazën elektronike të të dhënave të përdoruesve anëtarë të saj pranë Sektorit të Shërbimit dhe Informacionit.

Të dhënat personale të përdoruesit janë: emri, mbiemri, atësia, numri i dokumentit të identifikimit, fotografia, datëlindja, profesioni, adresa e punës/shkollës, adresa e banimit, numri i telefonit dhe adresa e email-it.

Qëllimi i këtyre rregullave është informimi i përdoruesve mbi procedurën e mbledhjes së të dhënave personale, masat e sigurisë, ruajtjen e konfidencialitetit, të drejtat e këtyre subjekteve dhe detyrat e Kontrolluesit për mbrojtjen e privatësisë.

Përdoruesi ka të drejtë - reciprokisht me detyrimin përkatës – të kërkojë korrigjimin, ndryshimin ose saktësimin e tyre në çdo moment të shërbimit.

Të dhënat personale të çdo përdoruesi, të pasqyruara në kartelën e tij personale të shërbimit dhe të nënshkruara prej tij vetë dhe prej punonjëses së Pikës së Huazimit, janë në dispozicion të verifikimit nga ana e përdoruesit në çdo moment të shërbimit.