Për përdoruesit

Salla leximi
  • Salla shkencore
  • Salla e periodikut
  • Salla "Paolo Petta"
  • Këndi Amerikan
  • Salla Gjermane

 

Salla shkencore

Shërben materiale të fondeve: Antikuar, Dorëshkrime, Disertacione, Arkiv dhe Albano-Balkanologji, vetëm në sallë, nën mbikqyrjen e punonjësit të caktuar.
Materialet e fondit të Antikuarit, Dorëshkrimeve dhe Arkivit shërbehen kur përdoruesi është i pajisur me autorizim, lëshuar nga institucione shkencore dhe me nënshkrim të titullarit të Institucionit.
Materialet arkivore shërbehen vetëm me nënshkrimin e përgjegjësit të Departamentit dhe punonjësit të Informacionit.

Orari i shërbimit

Nga e hëna deri në të premte ora 08:00 – 20:00, e shtunë 08:00 – 14:00

 

Salla e periodikut

Shërbehen :
- revistat dhe gazetat korente, shqip dhe në gjuhë të huaj, të profilit politiko-shoqëror dhe tekniko-shkencor.
- materiale referative të llojit : enciklopedi, fjalorë terminologjikë, bibliografi, katalogë përmbledhës të shtypur pëe literaturën në fusha të ndryshme.
- Kopjet unikale të librit shqip, atlase, etj.
Literatura në këtë sallë shërbehet me fonde të hapura të ndara sipas fushav, gjuhëve, periodicitetit.
Shërbehen gjithashtu materiale në formë elektronike si CD-ROM, kaseta video etj.

Orari i shërbimit

Nga e hëna deri në të premte ora 08:00 – 20:00, e shtunë 8:00 – 14:00

 

Salla "Paolo Petta"

Kjo sallë leximi është ngritur me ndihmën e Institutit Italian të Kulturës me materiale të dhuruara nga Senati Italian dhe familja e studiuesit italian me origjinë shqiptare Paolo Petta. Me një fond të pasur me libra, kryesisht në gjuhën italiane, të shkruara mbi Shqipërinë dhe shqiptarët si dhe mjaft fjalorë, enciklopedi, vjetarë etj. ajo u ofron studiuesve praktikën bashkëkohore të shërbimit me fonde të hapura. Në këtë sallë janë vendosur sipas degëve të shkencës mbi 2332 botime, ku spikatin botimet enciklopedike, biblografi të ndryshme, fjalorë gjuhësh të ndryshme etj. Vlera të veçanta paraqesin sidomos botimet me karakter albano-balkanologjik.

Orari i shërbimit

Nga e hëna deri në të premte ora 08:00 – 16:00

 

 

Këndi Amerikan

Këndi Amerikan (American Corner) është një shërbim bibliotekar dhe informues bashkëkohor, i cili ofron akces të hapur dhe të pandërprerë në në një varg të gjerë informacioni mbi ShBA-në në formën e materialeve referative të shtypura, bazave të të dhënave në CD-ROM dhe akcesit të drejtpërdrejtë në burimet amerikane përmes Internetit.

Ky shërbim përfshin një fushë të gjerë informacioni mbi Shtetet e Bashkuara, historin ë , politikën, kulturën dhe letërsinë e saj. Ai u shërben një rrethi të gjerë qytetarësh të interesuar për të rejat dhe zhvillimet në këtë vend. Gjithashtu, ai u vjen në ndihmë atyre që dëshirojnë të kryejnë kërkime mbi çështjet politike, arsimore dhe kulturore të ShBA-së; ofron të dhëna për ata që dëshirojnë të studiojnë në universitetet amerikane; shërben të dhëna për personat e interesuar për të bërë biznes me kompanitë amerikane etj.

Këndi Amerikan shërben si materiale tradicionale të kulturës dhe informacionit si libra dhe revista me interes për jetën politike, ekonomike dhe sociale të SHBA-së, ashtu edhe Internetin.

Orari i shërbimit

Nga e hëna deri në të premte ora 08:00 – 20:00

E shtunë, festa zyrtare ora 8.00-14.00

 

Salla Gjermane

Salla Gjermane e Leximit është pjesë e shërbimeve bibliotekare të Bibliotekës Kombëtare dhe u vjen në ndihmë lexuesve gjermanofonë, studentëve dhe pedagogëve të gjuhës gjermane etj. në një mjedis të ndërtesës së vjetër të Bibliotekës Kombëtare të restaruruar posaçërisht për këtë qëllim dhe të pajisur me mjete dhe teknologji moderne të informacionit.

Në këtë sallë shërbehet një fond i pasur me literaturë të gjithllojshme gjermane dhuruar nga Instituti Gëte, por një pjesë me vlerë për koleksionet e saj përbëjnë edhe librat e përzgjedhur me kujdes nga fondi libror i Bibliotekës Kombëtare. Literatura e kësaj salle (libra, bo­time referuese, periodikë etj.) u ndihmon lexuesve për t’u njohur më mirë me traditat, kulturën, historinë dhe letërsinë gjermane.

Orari i shërbimit

Nga e hëna deri në të premte ora 08:00 – 16:00