Shërbimi referativ dhe bibliografik

BKSh vë në dispozicion të përdoruesve të saj të gjithë aparatin informues tradicional (skedarët manualë) dhe të kompiuterizuar (bazën elektronike të të dhënave). Nëpërmjet mjeteve informuese përkatëse, ajo përgatit dhe jep informacion për materiale të ndryshme që gjenden në koleksionet e saj.

Në ndihmë të lexuesve është pika e informacionit, e cila i orien­to­n ata në gjithë aparatin informativ (skedarë, botime bib­lio­grafike, materiale re­fe­ruese, Internet, katalog elektronik etj.).