Ngjarje

Seminar rajonal

Sfida të menaxhimit të shërbimeve bibliotekare në epokën e Shoqërisë së Informacionit

 

Në zbatim të detyrës ligjore si qendër metodike dhe profesionale për sistemin kombëtar të bibliotekave, Biblioteka Kombëtare organizoi seminarin rajonal “Sfida të menaxhimit të shërbimeve bibliotekare në epokën e Shoqërisë së Informacionit”.
Për rajonin juglindor seminari u organizua në Korçë më 11-12.12.2007, ndërsa për atë jugperëndimor në Vlorë më 19-20.12.2007.
Në kushtet e reja të Shoqërisë së Informacionit bibliotekat shqiptare gjenden para sfidash të rëndësishme të rikonceptimit të rolit dhe detyrave të tyre në funksion të përmirësimit të shërbimeve ekzistuese dhe të shtimit të shërbimeve të reja bibliotekare. Kësisoj, është detyrë funksionale e Bibliotekës Kombëtare, përkatësisht e Sektorit të Studimeve dhe Kualifikimit, të organizojë punën për ndërgjegjësimin e menaxherëve dhe stafit të bibliotekave publike për sfidat që ata kanë para vetes për një shërbim sa më efektiv të këtyre institucioneve ndaj përdoruesve. Ky ishte edhe fokusi ku u përqendruan referatet dhe diskutimet e këtij seminari.
Në mënyrë të veçantë u theksua rëndësia e punës me projekte të bibliotekave për të përcaktuar drejtimet kryesore të veprimtarisë së tyre, prioritetet e shërbimeve dhe sigurimin e mjeteve financiare të nevojshme për ecurinë e zhvillimeve që synohen të arrihen.
Specialistët e Bibliotekës Kombëtare paraqitën përvojën e tyre të punës me projekte të tilla si strategjia e zhvillimit të bibliotekave publike, aplikimi i teknologjive të reja në shërbimin e informacionit bibliografik, përmirësimi i shërbimeve bibliotekare që kanë të bëjnë me kujtesën e komunitetit etj.
Gjithashtu, në seminar u shpreh gatishmëria e Bibliotekës Kombëtare për ndihmë konkrete metodike për ato biblioteka që kanë planifikuar hartim projektesh në vitin e ardhshëm.
Ky seminar do të organizohet në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm edhe në Shkodër dhe Peshkopi me bibliotekat publike të rajoneve veriperëndimore dhe verilindore të vendit.