Ngjarje

KRIJOHET KONFERENCA KOMBËTARE E BIBLIOTEKONOMISË

Në kuadër të muajit të kulturës Shqipëri-Kosovë, në prani të personaliteteve të rëndësishme të jetës kulturore si nga Shqipëria ashtu edhe nga Kosova, drejtori i Bibliotekës Kombëtare të Tiranës, z. Aurel Plasari, dhe ai i Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Prishtinës, z. Sali Bashota, më datë 20 shtator 2006 nënshkruan marrëveshjen e krijimit të institucionit më të ri në viset shqiptare, Konferencës Kombëtare të Bibliotekonomisë.

Ceremoninë nënshkrimit të marrëveshjes e hapi Dr. Aurel Plasari, i cili ndër të tjera tha: “Për mua është kënaqësi e veçantë që pas nënshkrimit pesë vite më parë të aktit zyrtar të bashkëpunimit midis dy bibliotekave tona, të mbërrijmë tashmë në themelimin e këtij institucioni të ri, që quhet Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë. Marrëdhëniet e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë me ish-Bibliotekën e Prishtinës, sot Bibliotekë Kombëtare, janë marrëdhënie disavjeçare dhe tashmë vendosen në një stad tjetër më domethënës”. Ndërsa z. Sali Bashota u shpreh: “Ky është një çast solemn e shumë i rëndësishëm për zhvillimin e bibliotekave në shekullin e XXI. Jam shumë i gëzuar, pasi biblioteka është portë e dijes, muze i dijes, dhe ne do të përpiqemi që përbrenda këtij aktiviteti të punojmë sa më shumë, që të kemi një rrjet unik të bibliotekave shqiptare jo vetëm në Kosovë dhe në Shqipëri, por edhe në vendbanime të tjera shqiptare. Të kemi një bashkëpunim më të mirë, me shkrimtarët dhe botuesit, me të gjitha institucionet e kulturës. Falënderoj në këtë mënyrë të dyja qeveritë, që ky muaj i kulturës po kurorëzohet me një akt shumë solemn”. Ministri i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Shqipërisë, z. Bujar Leskaj, i pranishëm në veprimtari, shprehu bindjen se “kjo konferencë e përvitshme e dy vendeve që janë një komb do t’i shërbejë më së miri kulturës sonë kombëtare, trashëgimisë sonë dhe pjesës së saj më elitare e më të vyer – librit. Dhe është një fakt i bukur që libri shqip gjithnjë i ka paraprirë proceseve”. Në mjediset e Bibliotekës Kombëtar u çel ekspozita “Bibliotekonima shqiptare në vite”, e cila u ndoq me interes nga të pranishmit.

 

 

Akti i Themelimit Të Konferencës Kombëtare të Bibliotekonomisë

Në vijim dhe plotësim të Marrëveshjes ekzistuese të bashkëpunimit, Biblioteka Kom­bë­tare e Shqipërisë (BKSh) dhe Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Ko­so­vës (BKUK) merren vesh për themelimin e Konferencës Kombëtare të Biblio­te­ko­no­mi­së. Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë është organizim i përbashkët i dy in­s­ti­tu­cio­neve dhe do të mblidhet nën kujdesin dhe mbështetjen e Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Shqipërisë dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Kosovës. Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë do të ketë organizim të përvitshëm, për­ka­të­sisht: një vit në Tiranë, një vit në Prishtinë. Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë do të synojë: - të analizojë dhe përgjithësojë zhvillimet aktuale në shkencën e bibliotekonomisë në të dyja vendet në ballafaqim me zhvillimet në shkallë europiane dhe botërore; - të pasqyrojë praktikat dhe përvojat në zhvillimet e proceseve dhe shërbimeve bib­lio­te­kare në të dyja vendet; - të nxisë bashkëpunimin për probleme të formimit dhe të kualifikimit profesional për­mes organizimit të veprimtarive të përbashkëta; - të nxisë implementimin e tekonologjive të reja të informacionit në proceset dhe shër­bi­met bibliotekare; - të ndihmojë për përditësimin me teorinë dhe praktikën bashkëkohore në fushën e bi­b­liotekave duke nxitur bashkëpunimin me projekte me organizma të tilla si: KE, UNESCO, IFLA, CENL, LIBER etj. si dhe me biblioteka të veçanta të përparuara; - të kontribuojë në ruajtjen dhe mirëmbajtjen e trashëgimisë kulturore kombëtare po­sa­çërisht në fushën e librit; - të mbështesë mbrojtjen e pronësisë intelektuale; - të mbrojë dhe të nxisë lirinë intelektuale; - të promovojë veprimtaritë e përbashkëta bibliografike mes dy institucioneve me sy­nim krijimin e katalogut përmbledhës duke kërkuar bashkëpunimin edhe të bi­blio­te­ka­ve me koleksione albanologjike në Ballkan, Europë dhe botë; - të ideojë ekspozita, botime, veprimtari përkujtimore dhe manifestime të tjera të për­­bashkëta; Çdo edicion i saj do të përkujdeset nga institucioni i vendit ku Konferenca mblidhet: Shqipëri (BKSh) ose Kosovë (BKUK). Tema, data e mbledhjes së Konferencës dhe programi i veprimtarisë së saj pro­po­zo­hen nga një komitet i për­bashkët bashkërendimi, i caktuar nga Drejtoritë e të dyja Ins­titucioneve, dhe miratohen prej këtyre Drejtorive.

Tiranë, më 20 shtator 2006

 

Dr. Aurel PLASARI
  Dr. Sali BASHOTA

Drejtor

Shqipëri (BKSh)

 

Drejtor

Kosovë (BKUK)

 

 

 

 

 

 

Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë ''Bibliotekat në botën e re demokratike''

E themeluar si institucion kulturor-shkencor i përbashkët Shqipëri-Kosovë, Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë organizoi e dicionin e saj të parë në mjediset e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë më 20 – 22 nëntor 2006. Kjo mbledhje e parë në Tiranë u realizua nën temën “ Bibliotekat në botën e re demokratike”, me synimin për të trajtuar problematika që lidhen me zhvillimin e mendimit kombëtar në fushën e shkencës së bibliotekonomisë, me funksionimin e sistemit të bibliotekave në Shqipëri dhe Kosovë, në mënyrë të veçantë në kuadrin e sfidave globale: euro-amerikane e botërore.

Në konferencë morën pjesë autoritete të drejtimit dhe menaxhimit të bibliotekave kombëtare, universitare, vendore etj. nga Shqipëria dhe Kosova, si dhe specialistë të shkencës dhe teknologjisë së bibliotekonomisë nga të dyja vendet.

Në seancën ceremoniale të hapjes së saj përshëndeten Ministri i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Shqipërisë, z. Bujar Leskaj, përfaqësues të Ministrive të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe të Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Kosovës, Drejtori i Bibliotekës Kombëtare e Universitare të Kosovës, Dr. Sali Bashota, si dhe kryetarja e Shoqatës së Bibliotekarëve të Shqipërisë, znj. Tefta Buzo.

Fjalën e rastit e mbajti Drejtori i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, Dr. Aurel Plasari, bashkëthemelues i kësaj Konference. Pastaj specialistë nga të dy bibliotekat mbajtën kumtime për dukuri dhe zhvillime të bibliotekonomisë shqiptare, të cilat u pritën me mjaft interes nga auditori.

 

 

Kumtimet e Konferencës Shkencore

“Bibliotekat shqiptare në botën e re demokratike”

 

20 – 22 nëntor 2006

Bibliotekat dhe aftësimi në informacion (Etleva Domi)

Kontrolli bibliografik në Bibliotekën Kombëtare (Maksim Gjinaj)

Automatizimi i shërbimeve bibliotekare (Behije Luga)

Biblioteka publike dhe nevojat e sotme të bashkësisë për informacion (Tefta Buzo)

Bibliotekat dhe copyright-i (Ramazan Vozga)

Konvertimi elektronik i skedarëve tradicionalë: përmirësimi i informacionit dhe shërbimit ndaj përdoruesve (Teuta Sula, Mirela Mersini)

Mediat elektronike në bibliotekat universitare (Miranda Bakiasi)

Biblioteka lëvizëse në shërbim të bashkësisë: një praktikë e re (Flora Dervishi, Durrës)

Risitë në shërbimet bibliotekare në epokën e informacionit (Aida Veliaj)

Mundësi të reja për zgjerimin e akcesit në informacionin legjislativ (Zana Bufi)

Formimi profesional i bibliotekarëve në mjedisin e ri (Farfuri Xhaja)

Rikonceptimi i shërbimeve të bibliotekës publike (Mariola Dashi, Fier)

Programi i automatizuar Aleph 500 në BKUK (Gjon Berisha)

Ekzemplari i detyrueshëm – sfidë e BKUK-së (Fazli Gajraku)

Qendra e Bibliotekës Universitare dhe e ardhmja e saj (Besim Kokollari)

Aplikimi i teknologjisë informative në bibliotekari (Ramush Zeka)

Trajtimi institucional i Bibliotekave publike në Kosovë (Hazbije Qeriqi)

Krijimi i Qendrës Amerikane dhe Rasti i Kosovës (Ibrahim Gashi)

Bibliotekat dhe Qeveria (Sylejman Pireva)

Roli i bibliotekave në dritën e teknologjive moderne (Osman Gashi)

Roli korelativ në mes librit, lexuesit dhe bibliotekës (Hajrullah Mustafa)

Hartimi i bibliografive kombëtare shqiptare (Isak Shema)