Ngjarje

REZOLUTË

 

 

Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë, si institucion kulturor-shkencor i përbashkët Shqipëri - Kosovë, mbajti më 23 - 24 nëntor 2009, edicionin e katërt të saj nën temën “Nga bibliografia te webografia e librit shqip”.

Konferenca u organizua në mjediset e Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës në Prishtinë. Ajo u ndoq nga menaxherë të bibliotekave kombëtare, universitare, publike, specialistë të shkencës së bibliotekonomisë nga të dy vendet etj.

Në këtë edicion, kumtuesit dhe diskutuesit trajtuan probleme që lidhen me rregullat e përshkrimit bibliografik në biblioteka, me standarde që përdoren sa në biblioteka, aq edhe në sfera të tjera të jetës akademike, me praktikat e punës bibliografike në të dy bibliotekat kombëtare, me metodat shkencore të kërkimit bibliografik, me risitë e përshkrimit bibliografik, me problemet dhe zhvillimet gjuhësore e kulturore me ndikim të drejtpërdrejtë në standardet bibliografike, me hartimin e bibliografive moderne përmes shfrytëzimit të teknologjisë kompjuterike, si dhe me aplikimin e metadatave alternative në ndërtimin e bibliografive.

Specialistët në kumtimet e tyre analizuan problemet teorike dhe praktike për hartimin e bibliografive, parashtruan shqetësimet e përbashkëta për respektimin e standardeve ndërkombëtare, implementimin e teknologjive të reja që ofron sot bota digjitale, si në hartimin, ashtu edhe në botimin e bibliografive kombëtare në formë elektronike (CD dhe në linjë/online), duke iu mundësuar përdoruesve shfrytëzimin e tyre si brenda, ashtu edhe jashtë mjediseve të bibliotekës.

Bazuar në gjendjen konkrete të bibliotekave dhe në problemet që u trajtuan në Konferencë, pjesëmarrësit në të miratojnë rezolutën e mëposhtme:

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë dhe Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës i realizojnë detyrat e tyre funksionale duke mbajtur parasysh ngahera rolin e tyre përcaktues që ato kanë në hartimin dhe botimin e bibliografive kombëtare, sipas legjislacioneve përkatëse për bibliotekat në të dyja vendet, duke respektuar dhe zbatuar standardet bibliotekare ndërkombëtare. Në një kohë të zhvillimit të vrullshëm teknologjik, roli i të dy bibliotekave kombëtare në zbatim të kësaj detyre është që të mundësojnë qasje në informacion për të gjithë përdoruesit, kudo e në çdo kohë.

Konferenca u rekomandon të dy bibliotekave partnere, BKUK dhe BKSh, të theksojnë si përparësi integrimin biblio-webografik të tyre në portalet e përbashkëta europiane (EUROPEANA) dhe botërore (World Digital Library), si dhe t’i shmangen humbjes së energjisë dhe potencialeve në kinse-integrime, që u largohen këtyre përparësive.

U rekomandon bibliotekave marrjen e masave për kontrollin dhe vendosjen e marrëdhënieve të pronësive institucionale dhe të drejtave të autorit për realizimin e bibliografive kombëtare duke respektuar parimet dhe legjislacionin më të përparuar kombëtar dhe ndërkombëtar.

Duke ditur se të dy bibliotekat kombëtare, ajo e Shqipërisë dhe ajo Kosovës, kanë një rol të veçantë në ndërtimin e Bibliografisë Kombëtare, paraqitet nevoja e respektimit, unifikimit të praktikave dhe zbatimit të standardeve nga të dyja institucionet.

Konferenca u bën thirrje drejtuesve të dy bibliotekave, të BKSh dhe BKUK, të forcojnë porositë administrative për zbatimin e standardeve biblio-webografike, si dhe të ushtrojnë kompetencën drejtuese në monitorimin e zbatimit të tyre.

Konferenca rekomandon përshpejtimin e botimit, në shërbim të publikut, të Bibliografisë kombëtare të BKSh (1555 – 1912 & 1913-1944) dhe të Bibliografisë së Librit në BKUK (1944 – 1984).

Konferenca shpreh vullnetin që ky takim shkencor pune të shërbejë njëherësh edhe si pikënisje për fillimin e botimit të Bibliografisë Kombëtare të Librit Shqip dhe të Artikujve të Periodikut Shqiptar në formë elektronike në bibliotekat tona, si investim kombëtar që kërkon një bashkëpunim të dy Bibliotekave Kombëtare me organizmat qeveritare dhe jo qeveritare në mënyrë që të përmirësohet shërbimi si për komunitetin e bibliotekës, ashtu edhe të shoqërisë sonë në tërësi.


Prishtinë, më 24 nëntor 2009