Ngjarje

Analiza vjetore e veprimtarisë së Bibliotekës Kombëtare për vitin 2013

 

Më 22 janar 2014 u mblodh Këshilli Administrativ i Bibliotekës Kombëtare për të analizuar veprimtarinë e institucionit gjatë vitit të kaluar. Analiza u orientua në vlerësimin e performancës së treguesve të punës së institucionit dhe të çdo sektori të veçantë, si dhe në evidentimin e problemeve që kërkojnë zgjidhje. Përgjegjësit e sektorëve raportuan për arritjet dhe paraqitën vizionin e tyre për një ecuri më efektive të punës në vitin ku sapo kemi hyrë. Në vijim të kësaj kronike do të gjeni analizat dhe treguesit konkretë të punës për çdo sektor.

Duke bërë konkluzionet e analizës z. Aurel Plasari, falënderoi stafin e Bibliotekës Kombëtare për punën gjatë vitit të kaluar. Ai u ndal sidomos në tërheqjen gjithnjë më të madhe të adoleshentëve dhe të rinjve në mjediset e këtij institucioni, duke njoftuar edhe uljen e moshës së anëtarësimit në bibliotekë në mënyrë që kjo shtresë e popullatës të ketë mundësinë të shfrytëzojë në mënyrë të drejtpërdrejtë pasuritë librore. Ndër problemet e ngritura nga Këshilli Administrativ z. Plasari vlerësoi si përparësi zgjerimin e hapësirave të institucionit, vënien në funksionim të plotë të Qendrës Kombëtare të Digjitimit, financimin e përditësimit të bazës kombëtare të të dhënave bibliografike, rritjen e cilësisë së shërbimeve bibliotekare, si dhe një përkujdesje më të madhe për ruajtjen e arkivit të trashëgimisë së shkruar kombëtare etj.

I pranishëm në analizë z. Gent Çoçoli, drejtor në Ministrinë e Kulturës, solli vlerësimet e titullares së këtij dikasteri për Bibliotekën Kombëtare dhe vuri në dukje rritjen e vëmendjes ndaj këtij institucioni ndër më të rëndësishmit e kulturës kombëtare. Ai premtoi ndjekjen nga Ministria përkatëse të problemeve që u ngritën në këtë analizë.

Treguesit statistikorë 2013