Formular për anëtarësimin në BKSH


Emri:
Mbiemri:
Atësia:
Numri personal
Kartë identiteti/ Pasaportë/
Certifikatë personale (për shtetasit 15-16 vjeç)
Datëlindja
e-mail
Numri i tel
Numri i tel tjetër
Adresa e banimit
Qyteti
Shteti
Profesioni