Koleksione në format fizik

Mënyra e shërbimit

Materiali i kërkuar shërbehet jo më parë se 24 orë nga plotësimi dhe dërgimi online sipas orarit të BKSH-së sipas formularit të mëposhtëm:


- Shërbimi i materialit të kërkuar do të ofrohet çdo ditë mbas orës 12:00 dhe mbetet në dispozicion të lexuesit, me kërkesën e tij, deri në përfundim të punës së tij kërkimore sipas rregullores.

- Në rast se materiali i kërkuar ekziston tashmë edhe në format elektronik, ai do të shërbehet vetëm në format elektronik pranë këndeve të leximit digjital.

- Materiali i shërbehet lexuesit vetëm mbasi ai depoziton kartën e identitetit pranë punonjëses në sallën e leximit gjatë kohës që e lexon këtë material në sallë.

 

Plotëso kërkesën :

Nr. i vendit:
Titulli:
Autori:
Data e kërkesës:
Emri, Mbiemri i lexuesit:
Nr. i anëtarësisë: