NJOFTIM

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë, në zbatim të VKM-së Nr. 473, datë 01.06.2017 për “Marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017″ me urdhër të Titullarit, ka ngritur Grupin e Monitorimit, të përbërë si më poshtë:

1. Z. Sherif SHEHI (Kryetar)
2. Znj. Ederina DEMO (Anëtar)
3. Znj. Reita TATO (Anëtar)


Kontaktet e titullarit të Institucionit:

Persida ASLLANI - Drejtore
Email: Persida.Asllani@bksh.al


Në rast denoncimi për shkelje të konstatuara mund të raportoni në:

Email: sekretaria@bksh.al