Kontakte

Detyra Emri Telefon Fax E-Mail
Sektori i Studimeve dhe i Kualifikimit
Ederina Demo
+355 422 47 482
----------
Ederina.Demo@bksh.al
Sektori i Studimeve dhe i Kualifikimit
Renida Fero
+355 422 47 482
----------
Renida.Fero@bksh.al