Anëtarësimi

Anëtarësimi

Në Bibliotekën Kombëtare anëtarësohen personat që kanë mbushur moshën 15 vjeç:

  • anëtarësimi kryhet pa pagesë;
  • anëtarësimi kryhet në pikën e shërbim-huazimit të materialeve bibliotekare;
  • anëtarësimi bëhet për një periudhë njëvjeçare.

I anëtarësuari shërbehet në të gjitha pikat e shërbimit, përfshirë edhe “aneksin” e BK, me të njëjtën kartë anëtarësie.

Përdoruesi që shërbehet në sallën e koleksioneve të vlerave të rralla pajiset me kartë anëtarësie të veçantë, të dallueshme nga karta e përdoruesve që shfrytëzojnë koleksionet e fondit të përgjithshëm.

Anëtarësimi kryhet mbi bazën e dokumentacionit të poshtëshënuar :

  • Dokument identifikimi (kartë identiteti / pasaportё / çertifikatë);
  • Dy foto tё formatit të vogël;
  • Vёrtetim nga njësia bashkiake pёr adresёn e banimit.

Për nxënës dhe studentë edhe vёrtetim i statusit nxënës/student nga institucioni shkollor.

Shënim: Banorёt me banim jo në Tiranë shёrbehen nёpёrmjet bibliotekave publike nё rrethe; nё raste nevojash tё veçanta mund të pajisen me kartë anëtarësimi të përkohshme dhe të shërbehen brenda mjediseve tё Bibliotekës Kombëtare.